toan1em2013 1671 -16
BUOMNON 1655 +16

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

27 nước, 1 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết