thang149118 1674 +15
0936785998 1647 -15

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

80 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết