Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

144 nước, 23 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết