Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

47 nước, 7 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ