tuyen1234 1471 -15
kittestdomx 1488 +15

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

41 nước, 5 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua