kittestdomx 1503 +19
nhan777 1550 -19

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

30 nước, 5 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ