hancom1 1501 -17
kittestdomx 1507 +17

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

65 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua