kittestdomx 1524 +17
hancom1 1484 -17

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

54 nước, 2 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết