TyHCM 1629 +12
kittestdomx 1541 -12

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

42 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua