kittestdomx 1529 -12
TyHCM 1641 +12

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

39 nước, 3 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua