Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

56 nước, 3 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua