Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

47 nước, 3 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua