Maivanlen 1386 +12
X90862820 1304 -12

Kiểu: Cờ tướng, 28/4/2024

48 nước, 11 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ