0972493207 1450 +10
X90862820 1282 -10

Kiểu: Cờ tướng, 28/4/2024

40 nước, 5 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ