Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

31 nước, 5 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ