M34231542 1381 +12
X90862820 1292 -12

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

64 nước, 7 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết