J13777319 1311 +13
X90862820 1256 -13

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

24 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ