Sori12345 1672 +5
anhlt42 1382 -5

Kiểu: Cờ úp, 5/5/2024

82 nước, 6 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua