donalstrum 1471 +8
anhlt42 1286 -8

Kiểu: Cờ tướng, 5/5/2024

42 nước, 2 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết