anhlt42 1278 -8
donalstrum 1479 +8

Kiểu: Cờ tướng, 5/5/2024

51 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết