Kiểu: Cờ úp, 5/5/2024

78 nước, 7 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ