W93233839 1257 -15
V19291267 1281 +15

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

89 nước, 12 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua