W93233839 1242 -14
V19291267 1296 +14

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

51 nước, 8 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ