kevanbui 1398 +15
anhlt42 1344 -15

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

31 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua