V19291267 1310 +19

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

122 nước, 17 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết