anhlt42 1329 +17
kevanbui 1413 -17

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

112 nước, 23 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ