daovu 1507 +8
V19291267 1329 -8

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

40 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết