V19291267 1321 -8
daovu 1515 +8

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

61 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết