daovu 1523 +8
V19291267 1313 -8

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

78 nước, 12 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ