anhlt42 1346 -15
J62106803 1364 +15

Kiểu: Cờ úp, 8/5/2024

80 nước, 15 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua