Kiểu: Cờ úp, 9/5/2024

91 nước, 8 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua