Kiểu: Cờ úp, 9/5/2024

75 nước, 9 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết