Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2024

104 nước, 10 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua