Mattemco 1899 +8
Nico2000 1605 -8

Kiểu: Cờ úp, 12/5/2024

28 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết