Nico2000 1597 -8
Mattemco 1907 +8

Kiểu: Cờ úp, 12/5/2024

31 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết