Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2024

69 nước, 12 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết