andanh2803 1697 +8
huy728 1550 -8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua