Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

56 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua