kevanbui 1277 +16
D77912718 1276 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 11 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ