Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

144 nước, 16 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua