Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

67 nước, 12 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết