Tx4994 1531 -15
huy728 1552 +15

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

53 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết