Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

68 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua