Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

60 nước, 7 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết