huy728 1567 -17
Tx4994 1516 +17

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

119 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua