Tx4994 1533 -15
huy728 1550 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 2 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết