D77912718 1260 -16
kevanbui 1293 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

83 nước, 22 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ