huy728 1565 -17
Tx4994 1518 +17

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

67 nước, 7 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết