Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

65 nước, 5 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua