Colddog 1425 +8
D77912718 1244 -8

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

48 nước, 9 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ